ikona gór

Zasady przyjęcia do oddziału rehabilitacyjnego

Zasady kierowania i przyjęcia do oddziału rehabilitacyjnego

ZASADY KIEROWANIA I PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO W SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWYM MSWIA W KRYNICY – ZDROJU, IM. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY.

Informujemy, że świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala.


DO WYSTAWIANIA SKIEROWAŃ DO LECZENIA W ODDZIALE REHABILITACYJNYM UPOWAŻNIENI SĄ LEKARZE NW. ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: 

 • urazowo – ortopedycznych;
 • chirurgicznych;
 • neurochirurgicznych;
 • neurologicznych;
 • reumatologicznych;
 • chorób wewnętrznych;
 • onkologicznych;
 • urologicznych;
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej; neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej;


W PRZYPADKU ZAOSTRZEŃ CHORÓB PRZEWLEKŁYCH PRZEZ LEKARZA PORADNI: 

 • rehabilitacyjnej;
 • urazowo-ortopedycznej;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej;


WYMAGANE DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA PACJENTA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI NASZEGO SZPITALA:

 • skierowanie do Oddziału Rehabilitacji (z kodem 4300 lub 4302) wystawione przez ww. lekarzy w oryginale (zawierające między innymi: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, kody resortowe VII i VIII, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, kod ICD10, aktualny numer telefonu do pacjenta);
 • kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania (np. wypis ze szpitala, opisy badań obrazowych ksero wizyt w poradni POZ, neurologicznej, rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej), które potwierdzają zaostrzenie choroby wymagającej leczenia i rehabilitacji w warunkach stacjonarnych.


Dokumenty pacjent składa osobiście, listownie (list polecony), lub mailem na adres naszej placówki:

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy – Zdroju
Nitribitta 4
33-380 Krynica Zdrój

sekretariat@sanatoriumkrynica.pl

Dokumentacja dostarczona przez pacjenta podlega sprawdzeniu czy pacjent nie jest już wpisany w kolejkę oczekujących u innego świadczeniodawcy oraz jest rejestrowana  i przekazywana do Zespołu ds. weryfikacji kwalifikacji skierowań (złożonego z  co najmniej z dwóch lekarzy specjalistów) celem przeprowadzenia jej formalnej i merytorycznej analizy, czy pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w Oddziale Rehabilitacji. Jeżeli je spełnia zostaje zakwalifikowana do odpowiedniej kategorii medycznej.


PO CZYNNOŚCIACH WYŻEJ OPISANYCH, DOKUMENTACJA JEST:

 • jeżeli spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji wpisywana na prowadzoną przez Oddział listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a o tym fakcie pacjent wraz ze wstępnie wyznaczonym przypuszczalnym terminem leczenia jest powiadamiany drogą pocztową;
 • jeżeli nie spełnia kryteriów medycznych jest odsyłana listem poleconym na adres pacjenta ze stosownym pismem.

Odział prowadzi listy oczekujących na świadczenie medyczne zgodnie z zasadą sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.


TERMIN PRZYJĘCIA DO SZPITALA

Termin przyjęcia na Odział Rehabilitacyjny uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością. Są to kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy krwi, a od 01.07.2018 r. niepełnosprawni znacznego stopnia. Pacjenci, którzy posiadają wymienione ustawowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością i spełniają kryterium medyczne ,,są po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala ” będą przyjmowani w pierwszym wolnym terminie.

Pacjenci zakwalifikowani przez Zespół  do leczenia rehabilitacyjnego zgodnie z kolejką oczekujących informowani są o terminie zgłoszenia się do Oddziału w czasie nie późniejszym niż na 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, szpital informuje pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielania świadczenia na wcześniejszy.

Ostatecznej kwalifikacji do szpitalnego leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz oddziału Szpitala po zbadaniu pacjenta w dniu przyjazdu.  Jeżeli odmowa przyjęcia następuje po badaniu wstępnym pacjent otrzymuje kartę informacyjną z podaną przyczyną odmowy leczenia.    

Pacjenci zakwalifikowani, ale nie posiadający uprawnień do leczenia poza kolejnością i niebędący po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu będą przyjmowani do leczenia wg kolejki oczekujących zgodnie z harmonogramem.

Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.

Szpital nie zapewnia leczenia w wybranych przez pacjenta miesiącach (miesiące letnie, ferie zimowe itp.). Leczenie prowadzone jest przez cały rok, niezależnie od pory roku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 09 maja 2018r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczający świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 200 poz. 1661);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 265);
 5. Zarządzenie nr 195/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.12.2020 w sprawie określania warunków zawierania umówi realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.


Informacje dodatkowe

 1. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca (tj. pacjent) może wpisać się na jedną listę oczekujących – tylko u jednego świadczeniodawcy (tj. szpitala ).
 2. Ponadto Oddział Rehabilitacyjny:
 • zapewnia zakwaterowanie w pokojach dwu-trzy-czteroosobowych oraz typu studio i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi (Oddział nie posiada pokoi jednoosobowych);
 • nie zapewnia tych samych terminów oraz zakwaterowań rodzinnych, w tym małżeńskich;
 • w przypadku małżeństw, które otrzymały skierowania w tym samym terminie gwarantuje miejsce kobiecie w pokoju żeńskim, mężczyźnie w pokoju męskim;
 • zapewnia przyjęcie zgodnie z kwalifikacją lekarską (pilna, stabilna) oraz kolejką oczekujących;


Informacje dotyczące zasad przyjmowania skierowań na Oddział Rehabilitacyjny udzielane są pod nr telefonu  18 473 81 23 od pn. do pt. w godz. 11.00-13:00.