Sanatorium MSWiA Krynica-Zdrój

 1. Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012r.)
 2. Klucze do pokoi wydawane są w dniu przyjazdu po godzinie 13
 3. Skierowany na leczenie sanatoryjne częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  (opłatę wnosi się  od drugiego do czwartego dnia po przyjeździe). Odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania  w   sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:
  –  dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26,
  –  dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku,
  –  dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu,  koszty o których mowa  w  p. 3  nie podlegają zwrotowi. Koszty  te  pomniejsza się  jedyne  w sytuacji, kiedy  skrócenie pobytu nastąpiło:
  – z przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego świadczeniobiorca został  skierowany na leczenie uzdrowiskowe,
  – z powodu choroby świadczeniobiorcy, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium,
  – z przyczyn niezależnych od świadczeniobiorcy, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy – o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony.
 5. Sanatorium nie prowadzi rezerwacji miejsc. Miejsca przydzielane są po przyjeździe do obiektu. Pokoje jednoosobowe przydzielane są komisyjnie (Lekarz Kierujący Oddziałem, Pielęgniarka Oddziałowa) po uprzednim przeanalizowaniu pisemnych wniosków wraz z uzasadnieniem medycznym, potwierdzonym właściwą dokumentacją. W pierwszej kolejności są one przydzielane osobom ze wskazaniami medycznymi. Decyzja zapada około 5-6 dni przed rozpoczęciem pobytu. Komisja nie odpowiada pisemnie na złożone wnioski, z uwagi na dużą ich ilość. Aby zasięgnąć informacji nt. decyzji należy skontaktować się telefonicznie z recepcją lub dyżurką pielęgniarek. Pokoje 2-osobowe przydzielane są w pierwszej kolejności małżeństwom, lecz tylko w ramach możliwości lokalowych obiektu. Poza tym sanatorium dysponuje pokojami 2-osobowymi typu STUDIO oraz pokojami 3-osobowymi. Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł higieniczno-sanitarny.
 6. Należy zabrać ze sobą:  skierowanie z NFZ,  dowód osobisty,  dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia społecznego, posiadaną dokumentację lekarską, przyjmowane leki.
 7. Nie zapewniamy wolnych miejsc w przypadku wcześniejszego przyjazdu  /dzień wcześniej/.
 8. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju  pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 4,80 zł za dobę  pobytu.
 9. Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd, należy niezwłocznie powiadomić o  tym  właściwy oddział  NFZ  oraz  Sanatorium.
 10. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji miejsc w pokojach (pokoje przydzielane są w dniu przyjazdu Pacjenta)
 11. Zakwaterowanie małżeństw w pokoju 2- osobowym jest możliwe tylko w przypadku dostępnych pokoi w momencie przyjazdu Pacjentów. Sanatorium nie gwarantuje zakwaterowania małżeństw razem w pokojach 2 osobowych.
Scroll to Top