ikona gór

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

 1. Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012r.).
 2. Klucze do pokoi wydawane są w dniu przyjazdu po godzinie 10:00.
 3. Skierowany na leczenie sanatoryjne częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  (opłatę wnosi się od drugiego do czwartego dnia po przyjeździe). Odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:
  –  dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26,
  –  dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku,
  –  dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu,  koszty o których mowa  w  p. 3  nie podlegają zwrotowi. Koszty  te  pomniejsza się  jedyne  w sytuacji, kiedy  skrócenie pobytu nastąpiło:
  – z przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego świadczeniobiorca został skierowany na leczenie uzdrowiskowe,
  – z powodu choroby świadczeniobiorcy, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium,
  – z przyczyn niezależnych od świadczeniobiorcy, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy – o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony.
 5.  SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji miejsc w pokojach (pokoje przydzielane są w dniu przyjazdu Pacjenta). Zakwaterowanie małżeństw w pokoju 2- osobowym jest możliwe tylko w przypadku dostępnych pokoi w momencie przyjazdu Pacjentów. Sanatorium nie gwarantuje zakwaterowania małżeństw razem w pokojach 2 osobowych.
 6. Pokoje jednoosobowe przydzielane są komisyjnie (Lekarz Kierujący Oddziałem, Pielęgniarka Oddziałowa) po uprzednim przeanalizowaniu pisemnych wniosków wraz z uzasadnieniem medycznym, potwierdzonym właściwą dokumentacją. W pierwszej kolejności są one przydzielane osobom ze wskazaniami medycznymi. Decyzja zapada około 2-3 dni przed rozpoczęciem pobytu. Komisja nie odpowiada pisemnie na złożone wnioski, z uwagi na dużą ich ilość. Aby zasięgnąć informacji nt. decyzji należy skontaktować się telefonicznie z recepcją lub dyżurką pielęgniarek. Poza tym sanatorium dysponuje pokojami 2-osobowymi typu STUDIO oraz pokojami 3-osobowymi. Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł higieniczno-sanitarny.
 7. Należy zabrać ze sobą: skierowanie z NFZ, dowód osobisty, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia społecznego, posiadaną dokumentację lekarską, przyjmowane leki.
 8. Nie zapewniamy wolnych miejsc w przypadku wcześniejszego przyjazdu  /dzień wcześniej/.
 9. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju  pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 6,20 zł za dobę pobytu.
 10. Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwy oddział  NFZ oraz Sanatorium.