ikona gór

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  https://sanatoriumkrynica.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny
ul. Nitribitta 4
33-380 Krynica-Zdrój

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-22

Strona https://sanatoriumkrynica.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Istnieje możliwość poruszania się po witrynie za pomocą klawiszy Tab i Shift+Tab, obsługi rozwijanych menu za pomocą Tab i Shift+Tab, zamykania ich za pomocą Esc, uruchamiania przycisków i łączy za pomocą klawisza Enter, nawigowania między elementami radiowymi i polami wyboru za pomocą klawiszy strzałek oraz wypełniania ich za pomocą klawisza spacji lub Enter.
Użytkownicy mogą również używać skrótów klawiszowych, takich jak “M” (menu), “H” (nagłówki), “F” (formularze), “B” (przyciski) i “G” (grafika), aby przejść do określonych elementów. Wywołanie panelu dostępności Alt+9

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-08-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Kiczka, adres poczty elektronicznej 
dostepnosc.cyfrowa@sanatoriumkrynica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu „+48 184738106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
sposób kontaktu,
jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacji w zakresie dostępności architektonicznej udzieli pracownik recepcji budynku. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 471 28 51 lub adres recepcja@sanatoriumkrynica.pl

Koordynator do spraw dostępności
w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA
w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny
Artur Kiczka
tel. 18-473-81-06
e-mail: dostepnosc.cyfrowa@sanatoriumkrynica.pl