ikona gór

Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:

 

1. Świadczeń zdrowotnych

 • Które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 • Które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 • Które udzielane są z należytą, starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne.
 • Przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.

2. Uzyskania informacji

 • O swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 • Która zostanie przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym np. Małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej.

3. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych

 • Którą wyrazisz po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu.
 • Którą w przypadku zabiegu operacyjnego, zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko wyrazisz w formie pisemnej.

4. Tajemnicy wszelkich informacji z Tobą związanych.

5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

6. Poszanowania intymności i godności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • Obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 • Wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczeń zdrowotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach, operacjach itp.).

7. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym:

 • Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

8. Dostępu do dokumentacji medycznej.

 • Dotyczącej twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie przez Ciebie upoważnionej, np. do wglądu lub w formie kopii albo odpisu.

9. Zgłoszenia sprzeciwu.

 • Wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

10. Opieki duszpasterskiej.

 • W czasie pobytu w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym czy hospicjum.

11. Przechowywania rzeczy wartościowych.

 • Szpital oraz każdy inny podmiot udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych mają obowiązek zapewnić Ci bezpłatne przechowywanie rzeczy wartościowych w depozycie.