SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju

Zasady kwalifikacji pacjentów do leczenia w Oddziale Rehabilitacji
w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Krynicy Zdroju
im. bł. Karoliny Kózkówny

 

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych.

Świadczenia w tym zakresie przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na potrzebę kontynuacji leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla pacjentów po zabiegach operacyjnych, po urazach, zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Przyjęcie następuje na podstawie skierowania od lekarzy oddziałów:

– urazowo – ortopedycznych

– chirurgicznych

– neurochirurgicznych

– neurologicznych

– reumatologicznych

– chorób wewnętrznych

– onkologicznych

– ginekologicznych

– urologicznych

– kardiologicznych

– geriatrycznych

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani przez lekarza poradni:

– rehabilitacyjnej

– urazowo- ortopedycznej

– neurologicznej

– reumatologicznej

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi do 6 tygodni.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego może on zostać przedłużony. Rehabilitacja może zostać przedłużona na wniosek lekarza prowadzącego i za pisemna  zgodą Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacja telefoniczna:

18 473 81 41 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00)

Zasady kwalifikacji na leczenie w Oddziale Rehabilitacji.

 1. Pacjent posiadający skierowanie na oddział może przesłać dokumenty pocztą, drogą elektroniczną lub też dostarczyć je osobiście, ewentualnie za pośrednictwem osób trzecich. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (lub kopia) potwierdzająca rozpoznanie i uzasadniająca skierowanie na leczenie w warunkach stacjonarnych. Na skierowaniu prosimy dopisać numer telefonu kontaktowego do pacjenta.
 2. Po sprawdzeniu prawidłowości skierowania i przesłanej dokumentacji pacjent zostaje wpisany do Kolejki Oczekujących.
 3. Powołany Zarządzeniem Dyrektora Sanatorium Zespół ds. weryfikacji kwalifikacji skierowań na Oddział Rehabilitacji dokonuje kwalifikacji do kategorii medycznej        ( tzw. przypadek  „pilny” lub „stabilny”).
 4. W przypadku wątpliwości co do zasadności odbycia leczenia w warunkach stacjonarnych Zespół zwraca się pisemnie do pacjenta o uzupełnienie dokumentacji medycznej.
 5. W przypadku uznania przez Zespół, że jest brak wskazań do rehabilitacji w warunkach stacjonarnych pacjent zostaje poinformowany o tym drogą pisemną wraz ze wskazaniem do skorzystania z innych form rehabilitacji.
 6. Pacjent zakwalifikowany do leczenia, po otrzymaniu zaproszenia winien potwierdzić termin przyjazdu pod numerem telefonu 18 473 81 41 w dni robocze w godzinach       8.00 – 14.00. Odmowa przyjazdu w wyznaczonym terminie z przyczyn innych niż medyczne powoduje skreślenie z listy oczekujących. Pacjent może zostać przywrócony na listę oczekujących jeżeli uprawdopodobni, ze niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Stosowny wniosek o przywrócenie na listę oczekujących należy złożyć niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia.  Zmiana terminu może nastąpić na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym ( wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie)

Dodatkowe informacje o Oddziale.

 • zapewniamy zakwaterowanie w pokojach dwu- ,trzy- ,czteroosobowych (Oddział nie posiada pokoi jednoosobowych);
 • nie zapewnia się zakwaterowań rodzinnych, w tym małżeńskich;
 • w przypadku małżeństw, które otrzymały skierowanie w tym samym terminie gwarantuje miejsce kobiecie w pokoju żeńskim, mężczyźnie w pokoju męskim;
 • zapewnia się przyjęcie zgodne z kwalifikacją lekarską ( pilna, stabilna) oraz kolejką oczekujących;
 • nie jest prowadzona rezerwacja pokoi;
 • pobyt rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godziny 12.00, natomiast kończy się w dniu wyjazdu do godziny 10.00;