Sanatorium MSWiA Krynica-Zdrój

ZASADY KIEROWANIA I PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO W SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWYM MSWIA W KRYNICY – ZDROJU, IM. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY.

Informujemy, że świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala.

DO WYSTAWIANIA SKIEROWAŃ DO LECZENIA W ODDZIALE REHABILITACYJNYM UPOWAŻNIENI SĄ LEKARZE NW. ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH:

• urazowo – ortopedycznych;
• chirurgicznych;
• neurochirurgicznych;
• neurologicznych;
• reumatologicznych;
• chorób wewnętrznych;
• onkologicznych;
• urologicznych;
• rehabilitacji ogólnoustrojowej; neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej;

W PRZYPADKU ZAOSTRZEŃ CHORÓB PRZEWLEKŁYCH PRZEZ LEKARZA PORADNI:

• rehabilitacyjnej;
• urazowo-ortopedycznej;
• neurologicznej;
• reumatologicznej;

WYMAGANE DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA PACJENTA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI NASZEGO SZPITALA:

• skierowanie do Oddziału Rehabilitacji (z kodem 4300 lub 4302) wystawione przez ww. lekarzy w oryginale (zawierające między innymi: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, kody resortowe VII i VIII, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, kod ICD10, aktualny numer telefonu do pacjenta);
• kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania (np. wypis ze szpitala, opisy badań obrazowych ksero wizyt
w poradni POZ, neurologicznej, rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej), które potwierdzają zaostrzenie choroby wymagającej leczenia i rehabilitacji w warunkach stacjonarnych.

Dokumenty pacjent składa osobiście, listownie (list polecony), lub mailem na adres naszej placówki:
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy Zdrój
ul. Nitribitta 4
33-380 Krynica Zdrój
sekretariat@sanatoriumkrynica.pl
Dokumentacja dostarczona przez pacjenta podlega sprawdzeniu czy pacjent nie jest już wpisany w kolejkę oczekujących u innego świadczeniodawcy oraz jest rejestrowana i przekazywana do Zespołu ds. weryfikacji kwalifikacji skierowań (złożonego z co najmniej z dwóch lekarzy specjalistów) celem przeprowadzenia jej formalnej i merytorycznej analizy, czy pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w Oddziale Rehabilitacji. Jeżeli je spełnia zostaje zakwalifikowana do odpowiedniej kategorii medycznej.

PO CZYNNOŚCIACH WYŻEJ OPISANYCH, DOKUMENTACJA JEST:
• jeżeli spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji wpisywana na prowadzoną przez Oddział listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a o tym fakcie pacjent wraz ze wstępnie wyznaczonym przypuszczalnym terminem leczenia jest powiadamiany drogą pocztową;
• jeżeli nie spełnia kryteriów medycznych jest odsyłana listem poleconym na adres pacjenta ze stosownym pismem.
Odział prowadzi listy oczekujących na świadczenie medyczne zgodnie z zasadą sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

TERMIN PRZYJĘCIA DO SZPITALA

Termin przyjęcia na Odział Rehabilitacyjny uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością. Są to kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy krwi, a od 01.07.2018 r. niepełnosprawni znacznego stopnia. Pacjenci, którzy posiadają wymienione ustawowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością i spełniają kryterium medyczne ,,są po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala ” będą przyjmowani w pierwszym wolnym terminie.
Pacjenci zakwalifikowani przez Zespół do leczenia rehabilitacyjnego zgodnie z kolejką oczekujących informowani są o terminie zgłoszenia się do Oddziału w czasie nie późniejszym niż na 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia.
W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, szpital informuje pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielania świadczenia na wcześniejszy.
Ostatecznej kwalifikacji do szpitalnego leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz oddziału Szpitala po zbadaniu pacjenta w dniu przyjazdu. Jeżeli odmowa przyjęcia następuje po badaniu wstępnym pacjent otrzymuje kartę informacyjną z podaną przyczyną odmowy leczenia.
Pacjenci zakwalifikowani, ale nie posiadający uprawnień do leczenia poza kolejnością i niebędący po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu będą przyjmowani do leczenia wg kolejki oczekujących zgodnie z harmonogramem.
Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.
Szpital nie zapewnia leczenia w wybranych przez pacjenta miesiącach (miesiące letnie, ferie zimowe itp.). Leczenie prowadzone jest przez cały rok, niezależnie od pory roku.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398, z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 09 maja 2018r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczający świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 200 poz. 1661);
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 265);
5. Zarządzenie nr 195/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.12.2020 w sprawie określania warunków zawierania umówi realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Informacje dodatkowe

1. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca (tj. pacjent) może wpisać się na jedną listę oczekujących – tylko u jednego świadczeniodawcy (tj. szpitala ).
2. Ponadto Oddział Rehabilitacyjny:
• zapewnia zakwaterowanie wyłącznie w pokojach dwuosobowych (ODDZIAŁ NIE POSIADA POKOI JEDNOOSOBOWYCH);
• nie zapewnia tych samych terminów oraz zakwaterowań rodzinnych, w tym małżeńskich;
• w przypadku małżeństw, które otrzymały skierowania w tym samym terminie gwarantuje miejsce kobiecie w pokoju żeńskim, mężczyźnie w pokoju męskim;
• zapewnia przyjęcie zgodnie z kwalifikacją lekarską (pilna, stabilna) oraz kolejką oczekujących;
• nie prowadzi rezerwacji pokoi.
3. Informacje dotyczące zasad przyjmowania skierowań na Oddział Rehabilitacyjny udzielane są pod nr telefonu 18 473 81 41 od pn. do pt. w godz. 11.00-13.00

Scroll to Top