SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju

Poniższa informacja dotyczy pomocy w zakresie świadczeń medycznych, udzielanej weteranom–funkcjonariuszom oraz weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom, którzy otrzymali odpowiednio status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa na podstawie przepisów art. 5 ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, Poz. 1203).

Ilekroć w tekście mowa o:
• funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażaka i zwolnionego ze służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej;
• najbliższym członku rodziny – należy przez to rozumieć małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z weteranem lub weteranem poszkodowanym.
Kontakt:
W sprawach związanych z:
• zagadnieniami uprawnień z zakresu ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, przysługujących weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom oraz weteranom–funkcjonariuszom zajmuje się Departament Zdrowia MSW – Wydział Polityki Zdrowotnej:
Jadwiga Karczewska, tel. 22 508 18 66, e-mail: jadwiga.karczewska@msw.gov.pl

Teresa Sulik, tel. 22 508 18 93, e-mail: teresa.sulik@msw.gov.pl

 • PRZYZNANIEM STATUSU weterana–funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego–funkcjonariusza zajmuje się Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji MSW – Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych:

Anna Pietrzyk, tel. 22 601 71 00, e-mail: anna.pietrzyk@msw.gov.pl
Gabriel Brańka, tel. 22 601 71 00, e-mail: gabriel.branka@msw.gov.pl

 • otrzymaniem LEGITYMACJI weterana–funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego–funkcjonariusza, otrzymaniem DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla weterana poszkodowanego–funkcjonariusza – Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji MSW – Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych:

Barbara Kremer, tel. 22 601 71 00, e-mail: barbara.kremer@msw.gov.pl

Gabriel Brańka, tel. 22 601 71 00, e-mail: gabriel.branka@msw.gov.pl

 

Akty prawne

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, Poz. 1203)
– w dalszej części tekstu zwana Ustawą
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, Nr 164, Poz. 1027, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi–funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu–funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. Poz. 375)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom (Dz. U. 2013, Poz. 1564)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz. U. Poz. 500)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom (Dz. U. Poz. 602)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom (Dz. U. Poz. 373)

Kto może ubiegać się o status weterana i weterana poszkodowanego
Ustawa obejmuje m.in. osoby pełniące służbę lub pracujące w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, które brały udział w działaniach poza granicami państwa przez okres nie krótszy niż 60 dni. W przypadku PSP okres ten dotyczy łącznego pobytu grupy ratowniczej.
Status weterana może być przyznany osobom, które brały udział nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngencie policyjnym, kontyngencie Straży Granicznej, w zadaniach ochronnych BOR lub zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Status weterana może zostać przyznany także osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni. Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa wskutek wypadku lub choroby doznała uszczerbku na zdrowiu.

Status weterana oraz weterana poszkodowanego nie przysługuje osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
• przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych podczas udziału w działaniach poza granicami państwa,
• przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uprawnienia weteranów i weteranów poszkodowanych
Ustawa przyznaje weteranom m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.
Wspomniany akt prawny daje szereg uprawnień obu grupom weteranów. Uprawnienia te obejmują m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych i realizowanie różnych form pomocy psychologicznej (rozdział 3 ustawy – Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna, art. 22–25).
Uprawnienia weteranów poszkodowanych–funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

 • otrzymywanie świadczeń zdrowotnych niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSW, Więcej informacji
  • dofinansowanie kosztów wyrobów medycznych kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, o ile potrzeba otrzymania takiego wyrobu wiąże się z leczeniem urazów i chorób nabytych poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSW, Więcej informacji
  • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi poszkodowanemu, jak
  i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW,
  • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo–leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana,
  Dokument potwierdzający prawo do korzystania z ww. uprawnień jest wydawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych po uzyskaniu statusu weterana poszkodowanego–funkcjonariusza. Dokument nosi nazwę „Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu–funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”. W przypadku pomocy psychologicznej dokumentem uprawniającym do uzyskania tego rodzaju świadczenia jest również legitymacja weterana poszkodowanego–funkcjonariusza, wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
  • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – Dz. U. Nr 122, Poz. 696, z późn. zm.) oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • korzystanie bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej stacjonarnych, ambulatoryjnych i całodobowych
  w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Uprawnienia weteranów–funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi–funkcjonariuszowi, jak
  i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW
  • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo–leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana.
  Dokumentem uprawniającym do uzyskania ww. świadczeń jest legitymacja weterana–funkcjonariusza wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
  Pomoc psychologiczna, najbliższemu członkowi rodziny weterana poszkodowanego–funkcjonariusza oraz weterana–funkcjonariusza, udzielana jest w oparciu o pisemne oświadczenie weterana poszkodowanego–funkcjonariusza oraz weterana–funkcjonariusza, zawierające numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.
  Pełnomocnikiem Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Krynicy – Zdroju ds. weteranów jest P. Anna Gancarz-Zielińska – Tel. 18 471 28 51